სიახლეები
ავტორიზებული საზოგადოებრივი კოლეჯი თბილისის # 1 სამედიცინო სასწავლებელი

აცხადებს     მიღებას   4 აპრილიდან    2016-2017 სასწავლო წლისათვის

სრული ზოგადი განათლების საფუძველზე შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

  1. პრაქტიკოსი ექთანი ( მეხუთე საფეხური
  2. პრაქტიკოსი ბებიაქალი (მეხუთე საფეხური)
  3. ფარმაცევტის თანაშემწე ( მეხუთე საფეხური)
საბაზო ზოგადი განათლების საფუძველზე შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე
  1. ექთნის თანაშემწე ( მესამე საფეხური)
  2. კბილის ტექნიკოსი ( მესამე საფეხური)
  3. კბილის ტექნიკოსი(მეოთხე საფეხური)
  4. კბილის ტექნიკოსი (მეხუთე საფეხური)
  5. მასაჟისტი ( მესამე საფეხური)
  6. ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალისტი ( მესამე საფეხური)

დამატებითი ინფორმაციისათვის გთხოვთ მოგვმართოთ; კედიას ქ. # 7  ტელ;  2 34 15 48  34 00 90

კურსდამთავრებულები მიღებენ სახელმწიფო პროფესიულ დიპლომს!


სასწავლებელში ჩარიცხვის პროცედურა
· შპს საზოგადოებრივ კოლეჯში „თბილისის N1 სამედიცინო სასწავლებელი” ჩარიცხვა და სტუდენტის სტატუსის მოპოვება ხორციელდება კანონმდებლობის შესაბამისად. ჩარიცხვის ყველა მსურველს, ზოგადი განათლების საბაზო საფეხურის (9 კლასი) დაძლევის საფუძველზე უფლება აქვს მიიღოს პროფესიული განათლება პროფესიული საქმიანობისათვის აუცილებელი ცოდნის, უნარებისა და ღირებულებების შესაძენად შესაბამისი მიმართულების საგანმანათლებლო პროგრამის III საფეხურზე.
· შპს საზოგადოებრივ კოლეჯში „თბილისის N1 სამედიცინო სასწავლებელი” ჩარიცხვის მსურველმა პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოსაპოვებლად ვალდებულია დამატებით გაიაროს შიდა გასაუბრება, რომლითაც დადგინდება ჩარიცხვის მსურველი პირის მიერ საბაზო-სასკოლო დისციპლინების, მათ შორის ანატომიისა და ქიმიის ცოდნის დონე. გასაუბრების ეტაპის გავლა არ არის სავალდებულო იმ პირთათვის, ვისაც მოპოვებული აქვთ წინა საფეხურის პროგრამის პროფესიული დიპლომი.
· პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემდეგ საფეხურზე ჩარიცხვა შესაძლებელია მხოლოდ წინა საფეხურის პროფესიული საგანმათლებლო პროგრამის დაძლევის სათანადო პროფესიული დიპლომით დადასტურებისა, ან წინა საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების/კომპეტენციების აღიარების შემთხვევაში. აღნიშნული ხორციელდება ატესტაციის გზით კანონმდებლობისა და შიდა საკოლეჯო სტანდარტების მოთხოვნათა შესაბამისად.
· IV-V საფეხურებზე კოლეჯში ჩარიცხვის მსურველი პირი პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოსაპოვებლად საჭიროა ფლობდეს სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელ დოლკუმენტს ან წინა საფეხურის პროფესიული დიპლომს.
· შპს საზოგადოებრივი კოლეჯშითბილისის N 1 სამედიცინო სასწავლებლშიპროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღება წარმოებს შემდეგი დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე:
1. პირადი (არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაშიწარმომადგენლის) განცხადება,
2. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
3. 4-ფოტოსურათი 3X4 (დისკზე ჩაწერილი).
4. საბაზო საფეხურის ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ან განათლების დამადასტურებელი იმ დოკუმენტის ასლი, რომლის მიღებაც შეუძლებელი იქნებოდა ზოგადი განათლების საბაზო საფეხურის დაძლევის გარეშე;
5. მომდევნო საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის შემთხვევაშიწინა საფეხურის პროფესიული დიპლომი ან მასთან გათანაბრებული სხვა დოკუმენტი, არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტი .